GDPR

Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, emailovú adresu) bude naša spoločnosť DREAMTODAY sro, so sídlom Do Hrbov, Gbeľany 01302 IČO: 46303006, (správca) využívať po dobu 2rokov od posledného nákupu alebo vykonaného súhlasu za tým účelom, aby sme vám odosielali a zobrazovali informácie, ktoré vás zaujímajú a ponúkali produkty/služby z našej ponuky, ktoré pre vás budú relevantné na základe Vášho súhlasu alebo v súvislosti s už uskutočneným predajom služieb alebo tovarom.

Svoje údaje si môžete kedykoľvek vyžiadať, požiadať o opravu, prenos, kompletné vymazanie alebo proti tomuto podať námietku. S akýmkoľvek problémom sa na nás nebojte obrátiť, prípadne priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Informácie o ochrane osobných údajov

Dreamtoday.sk s.r.o., IČO: 46303006, so sídlom na Do Hrbovm, Gbeľany 01302, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 55193/L, zastúpená: Ing. Mariom Alkassirim PhD ( „Správca“) v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ( „nariadenie“ alebo „GDPR“) Vás týmto informuje, že pre splnenie zmluvy, na vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy, pre splnenie právnej povinnosti alebo z oprávneného dôvodu Správca ( „Právny dôvod spracovania“) bude spracovávať Vaše osobné údaje (ďalej len „OÚ“) v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, telefón. OÚ sú kategórie adresné a identifikačné.

V súvislosti s predajom služby alebo v prípade, že udelíte súhlas so zasielaním obchodných oznámení, bude Správca ďalej spracovávať OÚ za účelom zasielania obchodných oznámení, noviniek, reklamných kampaní, informujúcich o službách Správca a jeho dodávateľov.

Účel:

Správca Vás informuje, že OÚ budú spracúvané za účelom: spracovanie ponuky, uzavretie zmluvy, prevedenie rezervácie, informovanie dodávateľa služby o Vašom nástupe na plnenie služby alebo na vybavenie reklamácie a na účely k plneniu zmluvy súvisiacich ( „Účel“), a to na základe niektorého právneho dôvodu spracovania.

Správca Vás informuje o tom, že medzi ďalšie príjemca Vašich OÚ patria nasledujúce kategórie príjemcov: účtovný poradca Správca, daňový poradca Správca, dodávateľ služieb Správca, IT špecialista Správca a ďalšie spracovatelia OÚ, s ktorými má správca uzavretú zmluvu o spracovaní OÚ ( „Spracovateľ“ ) a dopravca alebo držiteľ poštovej licencie. Správca Vás informuje, že bude spracovávať OÚ po dobu trvania zmluvy a na dobu ďalších 2 rokov po skončení tejto zmluvy.

Vaše práva:

Správca Vás informuje, že máte právo:

– (i) požadovať od Správcu prístup k OÚ,

– (ii) opravu OÚ,

– (iii) vymazanie OÚ,

– (iv) obmedzenie spracovania OÚ,

– (v) namietať voči spracovaniu OÚ,

– (vi) na prenosnosť OÚ (tj. Získať od Správca OÚ v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a odovzdať ich inému správcovi).

Môžete aj:

Správca Vás ďalej informuje, že

– (i) možno odvolať súhlas, poskytnete ak OÚ so súhlasom,

– (ii) podať sťažnosť proti spracovaniu na Úrade na ochranu osobných údajov, viac informácií na: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

– (iii) že poskytnutie OÚ nie je povinnosťou

– (iv) že nedochádza k automatickému rozhodovanie ani na profilovanie.

Správca oznamuje, že máte právo získať od správcu potvrdenie, či OÚ sú alebo nie sú spracovávané, prípadne kópie spracovávaných OÚ. Žiadosti, námietky, uplatnenie Vašich práv možno zasielať do sídla Správca alebo na e-mail: dreamtoday@dreamtoday.sk

Podmienky pre vymazanie:

Správca podrobnejšie oznamuje, že máte právo na vymazanie OÚ, ak

– (i) OÚ už nie sú potrebné pre Účel,

– (ii) odvoláte súhlas a neexistuje ďalšie právne dôvod pre spracovanie,

– (iii) vznesiete námietky proti spracovávanie OÚ spracúvaných na základe právneho dôvodu oprávnený záujem Správca alebo vznesiete námietky proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaní alebo proti profilovanie,

– (iv) OÚ boli spracovávané protiprávne,

– (v) OÚ sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti,

– (vi) OÚ boli zhromaždené v súvislosti s komerčnými oznámeniami.

Cookies:

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naše webové stránky používajú súbory cookies najmä na účely zabezpečenia fungovania webstránok a základného merania ich návštevnosti. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke. Zablokovaním súborov cookies však môžete obmedziť funkcionalitu niektorých webstránok (najmä ak sa vyžaduje prihlásenie).

Keď sa vám niečo nebude páčiť

Správca výslovne upozorňuje, že máte právo kedykoľvek namietať proti

– (i) spracovanie OÚ, ktoré sa Vás týkajú a boli získané na splnenie úlohy vo verejnom záujme alebo na základe oprávneného záujmu Správca, a to vrátane profilovania založeného na týchto dôvodoch alebo

– (ii) spracovanie OÚ pre priamy marketing. Správca upozorňuje, že máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré pre Vás má právne účinky alebo sa Vás významne dotýka, pokiaľ nie je potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy alebo je založené na výslovnom súhlase.

V prípade ďalších informácií nás prosím kontaktujte na dreamtoday@dreamtoday.sk