Náš tím

[:sk]

Náš tím
Keaton

(native-anglický jazyk)

Volám sa Keaton a narodila som sa v Kalifornii. Vysokoškolské štúdium som získaním titulu Mgr. ukončila vo Viedni, hlavnom meste Rakúska. Medzi moje najväčšie pracovné úspechy a skúsenosti patrí pôsobenie v Medzinárodnej atómovej agentúre (IAEA), odbore odzbrojenia v OSN (UNODA) a na ministerstve v Spojených štátoch amerických. Už niekoľko rokov sa zaujímam o vzdelávanie budúcej generácie, a to je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa venujem výučbe anglického jazyka. Som presvedčená, že vzdelávanie a výučba cudzích jazykov prispieva k zvyšovaniu informovanosti ďalšej generácie tzv. medzinárodných lídrov. V rámci mojej výučby sa špecializujem najmä na obchodnú angličtinu (konverzácie) a gramatickú a štylistickú korektúru (životopisy, motivačné listy a iné písomnosti).

Náš tím
Zuzka

(anglický jazyk)

Už od svojho detstva sa riadim heslom „Patriť niekde ma posúva.“ Či už je to pôsobenie v divadle, aktívne venovanie sa florbalu až po vášeň v zdokonaľovaní sa v cudzích jazykoch. Mám 17 rokov a považujem sa za veľmi empatického človeka. Byť empatická je pre mňa dokonalá pridaná hodnota pri vyučovaní anglického jazyka, nakoľko sa viem vcítiť do situácií a problémov mladých ľudí. Tejto aktivite sa venujem už niekoľko rokov a vyučujem predovšetkým deti a mladých ľudí. Rada komunikujem s ľuďmi a vpred ma posúva, keď môžem svoje doposiaľ získané skúsenosti odovzdať aj iným ľuďom, a to najmä v rámci konverzácie v anglickom jazyku. Mojou špecializáciou je konverzácia, gramatika a pomáhanie deťom posúvať svoju angličtinu na vyšší level.

Náš tím
Caroline

(native-anglický jazyk), lektor ovláda aj slovenský jazyk

Moje meno je Caroline a narodila som sa v New Yorku. Väčšinu svojho života som žila v New Jersey, kde som aj ukončila vysokoškolské štúdium. Bakalársky titul som získala študovaním anglického jazyka a histórie USA. Počas magisterského štúdia som sa venovala výhradne štúdiu cudzích jazykov, najmä angličtine. Štúdium anglického jazyka ma sprevádza doteraz, nakoľko sa v súčasnosti venujem výučbe anglického jazyka. Špecializujem sa predovšetkým na výučbu konverzácie v anglickom jazyku, písania klasických a obchodných písomností (životopis, motivačný list, obchodné listy, súkromné listy a pod.) a na gramatickú a štylistickú korektúru textov. Taktiež sa venujem doučovaniu v rámci literatúry. Medzi moje najväčšie záľuby patrí tanec, turistika, čítanie, kreatívne písanie a predovšetkým zdokonaľovanie sa a výučba cudzích jazykov.

Náš tím
Bita

(native-nemecký jazyk)

Moje meno je Bita a pochádzam z tzv. multikultúrneho a viacjazyčného prostredia. V rámci študentského života som absolvovala aj doktorandské štúdium medzinárodného práva na Viedenskej univerzite, čo mi umožnilo získať množstvo skúseností v medzinárodnom prostredí. Za moje najväčšie pracovné úspechy považujem pôsobenie v Medzinárodnej atómovej agentúre (IAEA), Úrade OSN pre drogy a kriminalityú (UNODC) a Informačnom centre OSN v Prahe. Počas môjho vyrastania som sa stretávala s rozličnými kultúrami a tieto medzinárodné sklony ma sprevádzali a inšpirovali v rámci môjho akademického a pracovného života a prispeli aj k zdokonaľovaniu sa v cudzích jazykoch. Učenie, vzdelávanie sa a výučba nemeckého jazyka je mojou vášňou. Teší ma, keď môžem inšpirovať ľudí, pomáhať im ovplyvňovať dosahovanie svojich cieľov, najmä v rámci prípravy a motivácie na pracovné pohovory.

Motto, ktorým sa riadim je „Učiť, veriť, dosahovať.“

Náš tím
Amir

(anglický jazyk, arabský jazyk)

Volám sa Amir, mám 30 rokov a väčšinu svojho života som prežil v Dubaji, kde som niekoľko rokov študoval v anglickom jazyku. Štúdium v zahraničí mi prinieslo mnoho výhod a najväčšou z nich bolo neustále zdokonaľovanie v anglickom jazyku, ktorý sa časom stal mojim koníčkom. V súčasnosti sa venujem doučovaniu anglického jazyka, pričom moje vyučovacie techniky sú zamerané najmä na detskú vekovú kategóriu.

Druhý jazyk, ktorému sa aktívne venujem, je arabčina. V súčasnej dobe vyučujem arabský jazyk na úrovni pre začiatočníkov v rámci všetkých vekových kategórií.

Svoje získané skúsenosti zo štúdia v Spojených arabských emirátoch som uplatnil aj v rámci vysokoškolského štúdia, ktoré som úspešne absolvoval na vysokej škole v Českej republike. Okrem zdokonaľovania sa a vyučovania cudzích jazykov sa venujem aj inováciám a patentom.

Náš tím
Mario

(anglický jazyk/mentoring)

Volám sa Mário a anglický jazyk využívam už od mojich 12-tich rokov, nakoľko som časť základnej školy a celú strednú školu (gymnázium Cambridge) vyštudoval v Dubaji, kde som žil 7 rokov. Vysokoškolskému štúdiu som sa venoval v Prahe, v Ostrave a v Žiline. Počas PhD štúdia, ktoré som absolvoval na Žilinskej univerzite v Žiline, som publikoval viac ako 16 medzinárodných publikácií. So svojimi vedeckými publikáciami som vystupoval a prednášal v anglickom jazyku vo viac ako 15-tich krajinách sveta. Množstvo pracovných skúseností som získal vo Fínsku na ambasáde, v medzinárodnej organizácii OECD v Paríži a v medzinárodnej organizácii OSN v Rakúsku. Počas fungovania určitej časti svojho života vo Viedni, ktoré malo súvis s pôsobením v Organizácii Spojených národov pre priemyselný rozvoj (UNIDO) som vo svojom voľnom čase začal „pracovať“ s ľuďmi, rozoberať ich osobné problémy, nenaplnené životné ciele a doučovať anglický jazyk. Postupne sa tieto aktivity stali súčasťou každého dňa a dnes patrí výučba anglického jazyka a mentorovanie medzi moje pracovné záľuby.

Spojenie výučby anglického jazyka s mentorovaním, či už priamo alebo nepriamo, má značný prínos k odbúraniu sociálnej fóbie (strachu z rozprávania pred davom ľudí), zvyšovaniu intenzity koncentrácie a zlepšovaniu úrovne konverzácie v anglickom jazyku. Rovnako svetoznámi psychológovia tvrdia, že problém vyriešite jednoduchšie vtedy, ak sa naň pozriete z inej perspektívy, ktorú dosiahnete tým, že o probléme budete rozmýšľať a hovoriť v cudzom jazyku.

Mentorovanie môže prebiehať nielen v slovenskom, ale aj anglickom jazyku.

[:en]
Náš tím
Keaton

(English-native)

(a native Californian) a young professional and has just completed Master’s degree in Vienna, Austria. My previous work experience is at the International Atomic Agency (IAEA), United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA) and US State Department. Iam passionate about educating the future generation and that is why I teache English and believe it’s crucial in raising awareness for the next generation of international leaders.

Iam specializes in business conversation, and written corrections (resume, coverletters, and writing).

Náš tím
Zuzka

(English/Slovak)

Since my childhood, I have been following the slogan „To belong somewhere moves me forward.“ Whether it is performing at a theatre, active dedication to floorball to the passion for improving in foreign languages. I am 17 years old and I consider myself a very empathetic person. Being empathetic is a perfect added value for me in teaching English as I can feel the situation and problems of young people. I have been involved in this activity for several years therefore children and your people are my main aim. I do love to communicate with people as this give me a passion to on my experience so far to other people, especially in an English conversation.
I specialized in conversation, grammar, and helping kids in order to prepare them for the next level.
I am being persistent person, therefore I don’t know the term given-up :-).  
Náš tím
Caroline

(English-native)

was born in NYC and lived most of my life in New Jersey, where I obtained a B.A. in English and History and an M.A. in English. Specializations in my field comprise of communication, literature, writing and editing. Hobbies include dancing, hiking, reading, creative writing and learning languages.

Náš tím
Bita

(German)

I come from a multicultural and multilingual background and I have been raised in a bilingual environment. Following my International law PhD studies in Vienna University and several international experiences, I completed work experiences at the IAEA, UNODC, UNIC. I have been exposed to a myriad of cultures throughout my upbringing and these international leanings have inspired me throughout the course of my academic life, job assignments and my several language skills. I am Passionate to teach and to learn by inspiring and helping others to have influence in achieving goals, specifically job interview preparation and motivation.

My motto is teaching, believing, achieving.

Náš tím
Amir

(English/Arabic)

I spent 10 years in Dubai. Where I graduated in English. Which also became my hobby. Currently im teaching English language, which my teaching techniques are mainly aimed at children. My other foreign language is Arabic which I teach at the beginner level for all ages. I successfully graduated at the University of Economics in Czech Republic.

Except of learning new language i focus on innovation and patents. I dont see problems, I do see solutions. 

Náš tím
Mario

(English/Mentoring)

studied in Dubai for seven years, two years in Prague and finished PhD in Zilina, publishing more than 16 scietific international publications. I worked in Finland at the embassy, and publicly presenting in more than 15 countries. Experience from UNIDO (Vienna) gave me an opportunity to understand people and their needs in life. That was a time where I realized that people are calling for help and at the same time where teaching and mentoring became my passion. We work with different people on international level, removing social phobias, increasing intensity of concentration, helping people to understand the essence of life as this is the main success. Psychologists have confirmed that if you deal with a specific problem and talk about it in a foreign language, it’s easier to solve it as you see it from a different perspective.

The mentoring can be taken in English as well as in Slovak language.

[:]